Risico analyses.

De aanwezigheid van bodemverontreiniging op een terrein impliceert niet onmiddellijk de noodzaak om over te gaan tot bodemsanering.
Hierbij heeft de wetgever in bepaalde gevallen de mogelijkheid geboden waarbij niet dient te worden overgegaan tot bodemsanering in geval de bodemverontreiniging geen risico vormt voor mens en milieu.
Zo dient bijvoorbeeld in Vlaanderen voor een “historische bodemverontreiniging” die geen “ernstige bedreiging” (dus geen risico voor mens en milieu) inhoudt, niet tot bodemsanering te worden overgegaan.
Deze risico-analyses vormen eveneens een belangrijk beoordelingscriterium bij het uitvoeren en stopzetten van bodemsaneringen.
In de recente problematiek van het “grondverzet” vormen deze risico-analyses een belangrijk aspect in de keuze van een zo economisch, financieel en ecologische verantwoorde afzet van uitgegraven gronden.

Het uitvoeren van deze risico-evaluaties is het werk voor specialisten in deze discipline.
Hierbij worden de humaan-toxicologische risico’s, de verspreidingsrisico’s en het ecologisch risico onderzocht met behulp van de nodige modellen.

Wij steunen ons op deskundige ervaring en wetenschappelijke know-how waarbij gebruik wordt gemaakt van de noodzakelijke rekenkundige modellen en de eventuele on-site metingen voor het uitvoeren van Uw risico-analyse.