Juridisch-technische consultancy bodemsanering en milieubeleid.

In bepaalde gevallen is iemand eigenaar, huurder of exploitant van een grond waar bodemverontreiniging aanwezig is, dewelke niet door hem is veroorzaakt.
De vraag of U al dan niet saneringsplichtig en/of saneringsaansprakelijk bent voor de bodemverontreiniging op Uw grond, dient aan een technisch-juridisch evaluatie te worden onderworpen.

Zo zijn in de Vlaamse wetgeving een aantal mogelijkheden voorhanden waarbij U niet dient over te gaan tot bodemsanering, in geval U “onschuldige bezitter” bent.
Tevens is er de situatie waarbij U wel “saneringsplichtig” bent, doch niet “saneringsaansprakelijke”.
Voor dergelijke technisch-juridische onderzoeken staan wij steeds ter Uwer beschikking om dit aspect ten gronde te onderzoeken.