Grondverzet.

Om paal en perk te stellen aan de verspreiding van bodemverontreiniging én meer rechtszekerheid te scheppen, heeft de Vlaamse Regering regels opgesteld voor het omgaan met uitgegraven bodem.

Vanaf 1 januari 2004 is de regelgeving voor het grondverzet volledig van kracht.
Al wie na deze datum bodem uitgraaft, afvoert en/of aanvoert, moet met deze nieuwe regelgeving rekening houden bij het opstellen van bestekken, planningen en budgetten.

Transport van uitgegraven grond van meer dan 250 m³ kan enkel nog doorgaan na aanvraag van een bodembeheerrapport bij een erkende bodembeheerorganisatie op basis van een opgemaakt Technisch Verslag.

DEWEER Studie-en ingenieursbureau bvba is sinds de eerste richtlijnen van het grondverzet (circa 1997) reeds betrokken bij de gehele materie van het grondverzet in Vlaanderen.

Talrijke referenties dossiers kunnen worden voorgelegd.
Heden wordt onze deskundigheid snel verspreid onder de bouwpromotoren en aannemers, dewelke wij steeds als tevreden klant bij DEWEER Studie-en ingenieursbureau bvba hun studies laten uitvoeren.

Onze bekendheid in de vastgoedsector is gesteund op een duidelijke visie omtrent het mogelijks financieel kostenplaatje van het grondverzet voor de bouwheer.