Geo-hydrologische studies en grondwatermonitoring.

In het kader van de uitgevoerde bodemonderzoeken dient in bepaalde gevallen (vb beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject) een prognose te worden opgesteld van de evolutie van de bodemverontreiniging in functie van de tijd.

Bij het opstellen van een bodemsaneringsproject waarbij een in-situ grondwater saneringsvariant voorhanden is, dient vooraf een inzicht verworven te worden inzake de technische haalbaarheid en de duur van de sanering.
Tevens kan het verloop van de sanering worden gesimuleerd met behulp van grondwater- en stoftransport-modellen (o.a Visual Modflow Pro, …).

Deze parameters zijn dan ook cruciaal in de eigenlijke kostenraming voor de bodemsanering.
Deze kostenraming vormt op zijn beurt in geval van bepaalde overdrachten van gronden de basis voor het stellen van de financiële waarborg alvorens de overdracht kan doorgaan.

Tevens beschikken wij over de nodige recente technologie om in-situ continue grondwatermonitoring door te voeren (oa. Diver-systemen).
Hierbij kunnen continue metingen van grondwaterstanden over een gehele periode worden opgemeten (bvb natuurlijke fluctuaties, invloed bemaling-grondwateronttrekking, grondwaterstandsverlagingen, …)